Jíst méně? překlad, sorry za nedokonalost

16. září 2010 v 9:46 |  tipy a triky

Jíst méně?


Vodu. Založte si s ním. Udržujte svůj žaludek úplně plná vody po celou dobu. Zřejmě tak vznikne menší prostor pro potraviny. Plus, dehydratace dělá vás hlad.

Staňte se vegetariánská. To není řešení. Maso je mastné a nechutné. Do nějaký výzkum na jatkách, pokud potřebujete motivaci. Pokud nejste již podváhu, ztratíte minimálně šest liber za dva měsíce nebo tak, jen tím, že vynecháním masa.

Bez tuku čokoládové mléko. To je dobré pro sladké chutě, a navíc je to hustý, takže vyplnění vás.
Pravidla, pravidla, pravidla. To je důležité. Musíte nastavit pravidla pro sebe, a pokud jste opravdu ana, budete mít žádný problém se držet, protože jste silní! Pravidla jsou všechno. Nejezte nic bílé. Nepoužívejte v žádném případě, jíst po šesté hodině. Nejezte před tři hodiny. Řezané každé kousnutí do x množství kusů, a žvýkat to x množství času. Nejezte nic, co má více než 3 g tuku. Make více vlastní pravidla.

Make listy! To je zábavné a užitečné. Ve spodní části této stránky dám verze mého vlastního listu, který jsem si jednou týdně. To vám pomůže sledovat vaše cíle a pokroku. Kopírovat důl nebo vytvořit svůj vlastní, vytisknout spoustu z nich, a dal je do pořadače. Je vyplnit často, a přezkoumat jejich časté.

Pilulky na hubnutí. Mohou být "nebezpečné", ale hej, Nedělám to pro mé zdraví. Já osobně se používání Metabolife. Žil jsem na Dexatrim přirozené let, ale trochu vyrostl to. Dexatrim je skvělý produkt. Budou vás z přejídání, a navíc vám Buzz vám poroste tak rád.
Když se dostanete nutkání občerstvení, čisté WC a vanou. Čisté to dobře, a používat mnoho chemických látek. Zápach určitě zastavit vaše chuť k jídlu, plus budete spalování kalorií!

Žvýkat žvýkačku bez cukru-.

Nejezte ven, vůbec.

Nejezte nic, co neznáte nutriční hodnotu.

Čaj pomáhá klidně hladové břicho. Je zklidňuje vás a naplňuje vás. Žádný tuk, žádné kalorie.

Mezi jednotlivými skus, dejte nádobí dolů. Žvýkat jídlo, dokud se nerozpustí.

Napište svou aktuální váhu na jedné straně, a váš cíl hmotnosti na straně druhé. Když jdete jíst, budete upozorněni, jak tuk jste a jak jste mohl být hubený.

Pít ochucené minerálka, nebo Pelligrino perlivá voda. Bude vás hydratovaná, ale je to víc než jen naplnění pramenitou vodu, protože karbonatace.

Získejte Ketostrips od jakékoli místní lékárně nebo Wal-Mart, nebo objednat online zde, kde je pár dolarů levnější (jsou pod 10 dolary stejně). Ty budou měřit množství ketolátek v moči. Ketony jsou vedlejším produktem metabolismu tuků, vaše tělo vylučuje ketony, kdy je spalování tuku namísto potravin. Je důležité vědět, kdy jste v ketóza, protože to pomůže, abyste věděli, co strava je pro vás pracuje.

Použijte svůj FitDay účet (viz "Nástroje pro obchod" níže).

Získání Extra Cvičení

WEAR kotníková závaží. Všude. Burn, baby, hořet. Nikdo nebude vidět pod své džíny, zejména pokud nosíte boot-řezy nebo světlice.
Nepoužívejte v žádném případě, vkročil do výtahu! Vždy po schodech. Zvlášť pokud máte těžký náklad, nebo, pokud se chystáte do velmi vysokou podlahu. Více letů, tím lépe.
Pokud někdy půjdete, park v rámci možností na místě a pěšky.
Nesedejte si, pokud je to zcela nepřiměřené není. Nesedejte si na metro / bus / vlak, ne sedět na počkání na něco / někoho, stojící spálí tolik kalorií více, než sedí.
Neposeda, vrtět se, vrtět. Jen tím, wiggling asi trochu během vyučování nebo práce nebo cokoliv, můžete vypálit mezi 300 až 500 kalorií denně!
Pokud můžete udělat pěší, pak pěšky. Mám-li čtení udělat pro domácí úkoly, jsem se projít kolem kampusu, když jsem četl. To je samozřejmě těžké dělat s obrovským text knihy, ale já mluvím o tom, že se paperback, nebo tak něco.
Března na místě, zatímco vy sledovat televizi.
Do drtí, zatímco vy dívat na televizi.

Skrývání své zvyky
Pokud zjistíte, že musíte jít do rodiny funkci nebo jiné funtion, kde budete očekávat, že jíst (ale ne v restauraci, typ prostředí, kde byste se všichni sedět spolu, spíš jako party s jídlem švédský stůl), dostanete něco rozumné, jako muffin nebo některé ovoce a sýra nebo co, a vezměte ho s sebou kolem. Pohybovat kolem stolu potravin tu a tam, tak to není zřejmé, že jste vyhýbat se tomu jako čert kříži.

Dejte nádobí a příbory v dřezu. Opustit "důkazy" v misce, která bude odpovídat tomu, co jste prohlašoval, že má jíst.

Nezapomeňte se zbavit jídla, které měli mít jíst.

Získejte láhev multivitamíny a aby se vaše strava pilulky v láhvi. Vždy hodit dieta-pilulku krabice pryč v obchodě nebo někde mimo váš dům.

Neříkejte lidem, že si myslíš, že jsou tlustí, a nemluví o dietě. Nech si to pro sebe, a to vždy. Nechcete, aby vetřelce v této části svého života.

Invent utrpení, které budou oba neviditelný a "chronické", ale poněkud nejednoznačné. Myslíš, že zuby moudrosti, nebo "tajemný" žaludek problém, který prostě nebude zřejmě lépe! Nosit Advil nebo Tums a jejich použití při cílené osoby (rodiče, spolubydlící, přítel, atd.) je kolem, ale dávejte pozor, aby příliš velké na dohodu o tom. Nechcete, aby to vypadalo jako nějaký hrozný nemoc! Zkuste hledat WebMD pro některé příznaky, které by mohlo naznačovat jakékoli jeden milion různých věcí, a byl by dobrou výmluvu pro ne jíst.
Získejte nový pohled na práva zvířat, nebo biopotravin, nebo cokoliv jiného, který by omezil svůj příjem pouze vaší preferované potraviny. Mít připomínky o věcech, jako je maso nebo Doritos jako "Ew .. Víš vůbec, jak se všechny ty škodlivé chemikálie jsou k tělu?" Dej se informovat na některé z těchto otázek (například potravinářské přídatné látky nebo GMO) a mluvit o nich ao tom, jak špatné jsou pro zdraví a wellness. Lidé si budou myslet, jste jen velmi zdraví consious, a nakonec si myšlenku, že máte zájem o celkem dobře-je z vašeho těla. Věřte mi, to je moje metoda a je to bezchybné.

originál:

Eating Less
Water. Load yourself with it. Keep your stomach totally full of water at all times. Obviously this will leave less room for food. Plus, dehydration makes you hungry.
Become vegetarian. This is not an option. Meat is fatty and disgusting. Do some research on slaughterhouses if you need the incentive. If you are not already underweight, you will lose at least six pounds in two or so months just by omitting meat.
Fat-Free chocolate milk. This is good for sweet cravings, plus it is thick so it fill you up.
RULES, RULES, RULES. This is important. You need to set rules for yourself, and if you are truly ana, you will have no problem sticking to them because you are STRONG! Rules are everything. Don't eat anything white. Do not, under any circumstances, eat after six o'clock. Do not eat before three o'clock. Cut each bite into x amount of pieces, and chew it x amounts of time. Do not eat anything that has over 3 grams of fat. Make more of your own rules accordingly.
Make worksheets! This is fun and helpful. At the bottom of this page I will put a version of my own worksheet, which I do weekly. This will help you keep track of your goals and progress. Copy mine or make your own, print out a bunch of them and put them in a binder. Fill them out often, and review them frequently.
Diet Pills. They might be "dangerous", but hey, I am not doing this for my health. I personally use Metabolife. I lived on Dexatrim Natural for years, but sort of outgrew it. Dexatrim is a great product. They will keep you from overeating, plus give you the buzz you will grow so fond of.
When you get the urge to snack, clean the toilet and the bathtub. Clean it well, and use lots of chemicals. The smell will certainly curb your appetite, plus you'll be burning calories!
Chew sugar-free gum.
Don't eat out, ever.
Don't eat anything that you don't know the nutritional value of.
Tea helps calm a hungry belly. It soothes you and fills you up. No fat, No calories.
Between each bite, put your utensil down. Chew your food until it dissolves.
Write your current weight on one hand, and your goal weight on the other. When you go to eat, you'll be reminded how fat you are, and how skinny you could be.
Drink flavored seltzer, or Pelligrino sparkling water. It will keep you hydrated, but it is more filling than just spring water because of the carbonation.
Get Ketostrips from any local pharmacy or Wal-Mart, or order them online here where they are a couple bucks cheaper (they are under $10 anyway). These will measure the amount of ketones in your urine. Ketones are a byproduct of fat metabolism; your body expels ketones when it is burning fat instead of food. It's important to know when you are in Ketosis because it will help you to know what diet is working for you.
Use your FitDay account (See "Tools of the Trade" below).
Getting Extra Exercise
WEAR ANKLE WEIGHTS. EVERYWHERE. Burn, baby, burn. No one will see them under your jeans, especially if you wear boot-cuts or flares.
Do not, under any circumstances, set foot in an elevator! Always take the stairs. Especially if you have a heavy load or if you're going up to a very high floor. The more flights, the better.
Where ever you go, park in the furthest possible spot and walk.
Don't sit unless it is totally unreasonable not to. Don't sit on the subway/bus/train, don't sit while you wait for something/someone; standing burns so many more calories than sitting.
Fidget, fidget, fidget. Just by wiggling around a bit during class or work or whatever, you can burn between 300-500 extra calories a day!
If you can do it walking, then walk. If I have reading to do for homework, I walk around the campus while I read. This is obviously tough to do with a huge text book, but I'm talking about doing it with a paperback or something.

zMarch in place while you watch TV.
Do crunches while you watch TV.
Hiding Your Habits
If you find that you MUST go to a family function or other funtion where you will be expected to eat (but not in a restaraunt, type setting where you would all sit together; more like a party with a buffet style meal), get something reasonable like a muffin or some fruit and cheese or whatever, and just carry it around with you. Hover around the table of food now and then, so it is not obvious that you are avoiding it like the plague.
Put dishes and silverware in the sink. Leave "evidence" in the bowl which will correspond to what you claimed to have eaten.
Don't forget to get rid of food you were supposed to have eaten.
Get a bottle of multivitamins and keep your diet pills in the bottle. Always throw the diet-pill boxes away at the store or somewhere outside of your house.
Don't tell people that you think you are fat, and don't talk about dieting. Keep it to yourself, always. You don't want intruders in this part of your life.
Invent an affliction that will be both invisible and "chronic", yet slightly ambiguous. Think Wisdom teeth or "mysterious" stomach problem that just won't seem to get better! Carry around Advil or Tums and use them accordingly when the targeted person (parent, roommate, friend, etc.) is around, but be careful not to make too big of a deal about it. You don't want to make it seem like some horrible illness! Try searching WebMD for some symptoms that could signal any one of a million different things and would make a good excuse for not eating.
Gain a new perspective on animal rights, or organic foods, or anything else that would limit your intake to only your preferred foods. Make comments about things like meat or Doritos such as "Ew.. Do you even know how harmful all those chemicals are to your body?" Get yourself informed on some of these issues (like food additives or GMO's) and talk about them and how bad they are for health and wellness. People will think you are merely very health consious, and will eventually get the idea that you are interested in the total well-being of your body. Trust me, this is my method and it's flawless.

zdroj: http://skinny4ever.blog.cz/rubrika/others
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 hry-online-zdarma-superhry hry-online-zdarma-superhry | Web | 4. září 2011 v 14:40 | Reagovat

Chceš vyhrát super telefon Nokia E7? Podívej se na http://raketka.cz/soutez-o-telefon-nokia-e7 a hlasuj(zabere to max 1 minutku) :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
PRO NÁVŠTĚVNÍKA,
pokud jakkoliv popuzuji čtenáře, či nesouhlasí s mým obsahem, může klidně opustit stránku. Tyto
stránky nenavádějí k anorexii či poruše příjmu.
Každý má svůj vlastní rozum, a byť jsou zde návody a rady na anorexii, neznamená to, že tento
styl podporuji. Ano je to smutné, je to nemoc, je to posedlost.
Jsou to jen berličky jak začít s hubnutím. Já sama jsem posedlá po hubenosti a založila jsem tento blog, abych utříbila informace z internetu.
Kdo má s tímto problém ať odejde, kdo ne, ať zůstane!! Pohoršovat se nad obsahem stránek nemá ani smysl, v dnešní době je internet natolik zahlcený návody na anorexii i v cizojazyčném jazyce, že byt to není správné a může to podporovat anorexii, je to jako jedna kapka v moři.
ostatní zde vítám.....